Umowa przedwstępna sprzedaży działki

Umowa przedwstępna sprzedaży działki

Umowę przedwstępną sprzedaży działki zawiera się z kilku bardzo ważnych powodów i nie warto ignorować powagi tego dokumentu. Umowę kupna działki budowlanej obowiązkowo zawiera się u notariusza. Przed dokonaniem tej transakcji, warto jednak zawrzeć umowę przedwstępną, która będzie swego rodzaju rezerwacją działki, a jednocześnie umożliwi nam spokojne sprawdzenie działki od strony prawnej i da czas na upewnienie się, że rzeczywiście na danej działce możliwe jest postawienie domu jednorodzinnego czy też innej nieruchomości. Umowa przedwstępna sprzedaży działki, niezbędna jest także przy zakupie działki na kredyt a także wtedy, gdy ostateczna umowa kupna sprzedaży działki ma być zależna od wydania decyzji o warunkach zabudowy czy też dokumentacji związanej z przyłączami sieci wodociągowej czy też energetycznej. Jak powinna wyglądać umowa przedwstępna? Jak można ją zawrzeć?

Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży działki

Nie ma wymogu zawierania umowy przedwstępnej kupna – sprzedaży działki u notariusza. Z powodzeniem można ją sporządzić samodzielnie. Oczywiście powinna mieć formę pisemną. Można ją zawrzeć u notariusza i czasami ma to sens, bowiem tylko na podstawie takiej umowy przedwstępnej, można domagać się zawarcia ostatecznej, nawet, gdy sprzedający się rozmyśli. Wtedy ostateczną umowę kupna – sprzedaży działki zastępuje postanowienie sądu, jeśli oczywiście wcześniej wniesiemy sprawę.

Zabezpieczenie w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Zabezpieczeniem przy każdej umowie przedwstępnej powinien być zadatek, który kupujący przekazuje sprzedającemu. Zwykle stanowi on około 10% uzgodnionej wartości działki. W przypadku, gdy kupujący nie będzie chciał zawrzeć umowy ostatecznej, zadatek przepadnie, sprzedający może go zatrzymać. Ale jeśli to sprzedający zrezygnuje ze sprzedaży, kupującemu będzie miał obowiązek zwrócić zadatek w podwójnej wysokości.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna kupna działki, powinna przede wszystkim zawierać dokładne określenie, co ma być przedmiotem kupna – sprzedaży, a więc w przypadku działki, w umowie powinny znaleźć się zapisy mówiące o tym kto jest właścicielem działki, jaki jest numer działki, gdzie jest położona i jaka jest jej powierzchnia. Tylko takie zapisy nie pozostawiają wątpliwości co do przedmiotu zakupu. Obowiązkowo też należy zawrzeć informacje o ustalonej pomiędzy stronami cenie zakupu, z uściśleniem, jakiej wysokości zadatek  został lub zostanie przekazany sprzedającemu po podpisaniu umowy. Można także w takiej umowie zawrzeć dodatkowe warunki związane z przedmiotem sprzedaży, na przykład konieczność wykonania przez sprzedającego określonych prac na działce. Przykładem mogą być zapisy o konieczności posprzątania działki przed podpisaniem aktu notarialnego. Dobrze jest zawrzeć takie zapisy wraz z adnotacją o możliwości odstąpienia od umowy w przypadku ich nie wykonania. Zawarcie takich zapisów umożliwia odstąpienie od umowy w danej sytuacji i zabezpiecza przed utratą zadatku.

Umowa przedwstępna kupna działki, powinna przede wszystkim zawierać dokładne określenie, co ma być przedmiotem kupna – sprzedaży, a więc w przypadku działki, w umowie powinny znaleźć się zapisy mówiące o tym kto jest właścicielem działki, jaki jest numer działki, gdzie jest położona i jaka jest jej powierzchnia.

W umowie mogą także znaleźć się zapisy mówiące o karach umownych, jeśli umowa nie dojdzie do skutku. Istotne w przypadku umowy przedwstępnej, jest zawarcie w niej wszelkich postanowień, które nadadzą jej status umowy przyrzeczonej, właśnie takich jak przedmiot sprzedaży czy cena.

Terminy w umowie przedwstępnej

Umowa przedwstępna kupna działki budowlanej nie musi zawierać terminu zawarcia umowy ostatecznej. Przepisy prawa nie wymagają takiego zapisu, ale oczywiście warto go zawrzeć. W przypadku, gdy do zawarcia umowy ostatecznej w danym terminie nie będzie mogło dojść z przyczyn niezależnych od stron, można rzecz jasna sporządzić aneks do umowy i ustalić nowy termin lub po prostu anulować taki zapis. Taka sytuacja jest możliwa choćby w sytuacji gdy bank zwleka z przyznaniem kredytu na zakup działki.

Zawieranie umowy przedwstępnej sprzedaży działki – podsumowanie

Zawarcie umowy przedwstępnej kupna – sprzedaży działki nie jest wymagane przez prawo, ale dla własnego spokoju, warto to zrobić, bez względu na to, którą ze stron transakcji jesteśmy. Umowa jest swego rodzaju przyrzeczeniem, zadatek zaś wiąże obie strony i gwarantuje choć częściowy zysk, jeśli któraś ze stron nagle się rozmyśli i nie będzie chciała zawrzeć umowy ostatecznej. Prawidłowo sporządzona i podpisana przez obie strony umowa przedwstępna, powinna zatem być oczywistą częścią procedury kupna lub sprzedaży działki.